Tin cậy

CloudMagic Email & Calendar

jdicarreira
13.6MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 5 - 25
Phiên bản 5.0.42 3 năm trước

Mô tả của CloudMagic Email & Calendar

CloudMagic is a simple, beautiful & blazing fast email app for Android Phone, Tablet and Wear. 4 Million users trust CloudMagic for managing their emails.

Works with Gmail, Exchange, Yahoo, Outlook, iCloud, Google Apps, Office 365 and any IMAP accounts.

★ Winner of the Internet's highest honor - The Webby Awards People's Voice

★ Supports Calendar for Gmail, Google Apps and Exchange (EWS). Manage your Mail & Calendar without switching between the apps.

★ Now available on Mac OS X.

<b>Accolades:</b>

––––––––

● “The best overall email app” - WSJ

● "The best mail client on mobile" - Cult of Mac

● "With CloudMagic, you’ll be amazed how much more productive your emailing on the go gets" - TIME

● "CloudMagic’s Email Application lets you complete your work right from your Inbox” - TechCrunch

● "Beautiful, Fast, Efficient and Universal” - The Verge

<b>Top reasons to switch to CloudMagic</b>

––––––––––––––––––––––––––––––––

● Works with all types of email - Gmail, Yahoo Mail, Outlook, iCloud, Google Apps, Microsoft Exchange, Office 365, AOL and other IMAP accounts.

● Calendar Support - Works with Gmail, Google Apps and Exchange (EWS) accounts. Create events, get notified about upcoming events, RSVP invites and create events from an email.

● Unified Inbox - Access mails from all your accounts in one place.

● Instant push notifications for ALL types of email accounts - Gmail, Yahoo Mail, Outlook, iCloud, Google Apps, Microsoft Exchange, Office 365, AOL and other IMAP accounts

● Supports all versions of Exchange - ActiveSync (EAS), EWS & IMAP.

● Easy on battery and data - Emails are pushed from the cloud instead of constant polling.

● Sync your email preferences & settings across devices. Create a CloudMagic account and never configure your mail again.

● Smart Integrations - Finish your workflow without leaving your email. Add important mails to your favourite productivity apps like Wunderlist, Todoist, Evernote, OneNote, Trello, Zendesk, Salesforce.com and Asana with just a tap.

● Swipe your way to Inbox Zero - Customizable long/short swipes for actions like Delete, Archive, Mark as Read and Move to Folder

● Fly through your Inbox - Swipe between emails and get caught up on your unread mails quickly

● Send mails using your verified alias with CloudMagic. Works with Gmail, Google Apps, Yahoo, Outlook, iCloud and Exchange (EWS) accounts.

● Custom Folder Sync - Sync folders that are important to you. Get notifications for new emails and view unread mail count for each of your folders.

● HTML signatures - Create cool email signatures with logos and images.

● Interactive Notifications - Act on your emails right from the notifications.

● Passcode lock - Protect your emails with a Passcode lock.

● Secure your mail - Remote Wipe your data in case you lose your device.

● Mark as Spam - Because we hate spam just as much as you do.

● Attach files from Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive & more.

● Save attachments to your favourite cloud storage service like Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive etc. with ease.

● ‘From Switching’ - Forward or reply to emails from your preferred account

Supports Android Wear - Get notified of new emails, take quick actions, dictate replies from your Android Wear device

● CloudMagic in your language - Supports French, German, Russian, Spanish, Portuguese, Chinese (Simplified and Traditional), Dutch and Thai

● Sender Profile

Know more about the people who email you. Get job title, organization info, location, LinkedIn, Facebook, Twitter profiles and more

Sender Profile is available as an in-app subscription for $24.99 per year.Privacy Policy: https://cloudmagic.com/k/privacypolicy

Terms of Use: https://cloudmagic.com/k/TOS

If you have any questions, send an email to hello@cloudmagic.com or tweet to us @CloudMagic

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">CloudMagic là một ứng dụng email nhanh chóng đơn giản, đẹp và rực cho Android điện thoại, máy tính bảng và Mang. 4 triệu người dùng tin tưởng CloudMagic để quản lý email của họ.

Làm việc với Gmail, Exchange, Yahoo, Outlook, iCloud, Google Apps, Office 365 và các tài khoản IMAP.

★ Winner danh dự cao nhất của Internet - Voice nhân dân Webby Awards

★ Hỗ trợ Lịch cho Gmail, Google Apps và Exchange (EWS). Quản lý Mail & Lịch của bạn mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

★ Bây giờ có sẵn trên Mac OS X.

<b> Giải thưởng:

--------

● "tốt nhất ứng dụng email tổng thể" - WSJ

● "Các mail client tốt nhất trên điện thoại di động" - Cult of Mac

● "Với CloudMagic, bạn sẽ ngạc nhiên như thế nào nhiều hơn nữa sản xuất của bạn gửi email trên đường đi được" - THỜI GIAN

● "Ứng dụng Email CloudMagic của cho phép bạn hoàn thành công việc của bạn ngay từ hộp thư đến của bạn" - TechCrunch

● "Beautiful, nhanh, hiệu quả và Universal" - The Verge

<b> Top lý do để chuyển sang CloudMagic

--------------------------------

● Làm việc với tất cả các loại email - Gmail, Yahoo Mail, Outlook, iCloud, Google Apps, Microsoft Exchange, Office 365, AOL và các tài khoản IMAP khác.

● Lịch Hỗ trợ - Làm việc với Gmail, Google Apps và các tài khoản Exchange (EWS). Tạo sự kiện, nhận được thông báo về các sự kiện sắp tới, mời RSVP và tạo ra sự kiện từ một email.

● Thống Nhất Hộp thư đến - Truy cập mail từ tất cả các tài khoản của bạn ở một nơi.

● thông báo đẩy tức thì cho tất cả các loại tài khoản email - Gmail, Yahoo Mail, Outlook, iCloud, Google Apps, Microsoft Exchange, Office 365, AOL và các tài khoản IMAP khác

● Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Exchange - ActiveSync (EAS), EWS & IMAP.

● Dễ dàng trên pin và dữ liệu - email được đẩy từ các đám mây thay vì bỏ phiếu không đổi.

● Đồng bộ hóa các tùy chọn email của bạn và các thiết lập trên thiết bị. Tạo một tài khoản CloudMagic và không bao giờ cấu hình mail của bạn một lần nữa.

● Tích hợp thông minh - Kết thúc công việc của bạn mà không để lại email của bạn. Thêm thư quan trọng cho các ứng dụng yêu thích của bạn năng suất như Wunderlist, Todoist, Evernote, OneNote, Trello, Zendesk, Salesforce.com và Asana chỉ với một cú chạm.

● Trượt theo cách của bạn để Inbox Zero - Tùy chỉnh dài / swipes ngắn cho những hành động như Delete, Lưu trữ, Đánh dấu đã đọc và Chuyển đến thư mục

● Bay qua Hộp thư đến của bạn - Swipe giữa email và nhận được đánh bắt lên trên thư chưa đọc của bạn một cách nhanh chóng

● Gửi mail sử dụng bí danh đã xác minh với CloudMagic. Làm việc với Gmail, Google Apps, Yahoo, Outlook, iCloud và tài khoản Exchange (EWS).

● Custom Thư mục Sync - thư mục đồng bộ hóa quan trọng đối với bạn. Nhận thông báo email mới và xem số lượng thư chưa đọc cho mỗi thư mục của bạn.

● HTML chữ ký - Tạo chữ ký email mát mẻ với logo và hình ảnh.

● Interactive Notifications - Đạo luật về email của bạn ngay từ thông báo.

● Khóa bằng mật mã - Bảo vệ email của bạn với một khóa bằng mật mã.

● Bảo vệ mail của bạn - Xóa từ xa dữ liệu của bạn trong trường hợp bạn bị mất điện thoại của bạn.

● Đánh dấu là Spam - Bởi vì chúng tôi ghét thư rác giống như nhiều như bạn.

● Đính kèm tập tin từ Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive & hơn.

● Lưu tệp đính kèm để phục vụ lưu trữ đám mây mà bạn yêu thích như Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive vv một cách dễ dàng.

● 'Từ Switching' - Chuyển tiếp hoặc trả lời email từ tài khoản ưa thích của bạn

Hỗ trợ Android Wear - Nhận thông báo email mới, có những hành động nhanh chóng, ra lệnh trả lời từ điện thoại Android Wear của bạn

● CloudMagic trong ngôn ngữ của bạn - Hỗ trợ tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Quốc (giản thể và truyền thống), Hà Lan và Thái Lan

● Tên người gửi hồ sơ

Biết thêm về những người gửi email cho bạn. Nhận chức danh công việc, thông tin tổ chức, vị trí, LinkedIn, Facebook, profile Twitter và nhiều hơn nữa

Tên người gửi hồ sơ có sẵn như là một thuê bao trong ứng dụng cho 24,99 $ mỗi năm.

 

Chính sách bảo mật: https://cloudmagic.com/k/privacypolicy

Điều khoản sử dụng: https://cloudmagic.com/k/TOS

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, gửi một email đến hello@cloudmagic.com hoặc tweet cho chúng tôi @CloudMagic

</b>

</b></div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho CloudMagic Email & Calendar

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ CloudMagic Email & Calendar

Cờ trusted
Hoạt động tốt 1
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng jdicarreira
Cửa hàng jdicarreira 5.6k 1.59M

Tải về các ứng dụng tương tự trên CloudMagic Email & Calendar

Thông tin APK về CloudMagic Email & Calendar

Phiên bản APK 5.0.42
Khả năng tương thích Android 4.0.1+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên CloudMagic, Inc.
Chính sách riêng tư https://cloudmagic.com/k/privacypolicy


Tải về CloudMagic Email & Calendar APK
Tải về